Đây là trang cung cấp thông tin thanh toán cho khách hàng, bào gồm: các hình thức thanh toán được hỗ trợ, thông tin tài khoản ngân hàng,…

Based on your credit history, your lender may have an annual percent rate (APR) and some will credit online rapid also advertise these directly.